FANDOM


לאחר מאורעות מסוימים, אפשר להגיד שלפני מאורעות אחרים, מתקיימת פגישה.

ובכן, זה נכון רק אם ב"מתקיימת" מתעלמים מקיום פיזי או זמן מוגדר כלשהו. כמו כן, "פגישה" כנראה אינה המילה המדויקת. יש אירוע מסוים - שוב, כזה שלא קורה בזמן מוגדר אבל לוקח מספר שעות - בו מתקיים לצורך העניין מה שנקרא לו "דיון" או "ישיבה". מפגש כוחות, ודברי דברים, העלאת רעיונות וחידוד, איחוד, חיתוך של רצונות. למרות ששום דבר לא ממש קורה, אף אדם אינו שותף, ושום פעולה אינה ננקטת, משהו קורה.

לא, לא ממש קורה. עוד לא, לפחות. כלומר, באין-זמן, אין-מקום ואין-פעולה שום דבר לא ממש "קורה", אבל משהו בהחלט... מתגבש. אפשרות. תבנית של היתכנות לה עדיין יש ליצוק תוכן. וכך קרה הוא:

ישנה הסכמה. רצון משותף. מטרה. אבל חסרות המילים. מושגים נזרקים לאוויר, אותיות מגובבות, מתערבלות, קולות הולכים אנה ואנה, סביב אינסוף שעודנו לא מוגדר.

בתחילה מתגבשת ההבנה על הכיוון. ובכן, זה די פשוט. אנחנו מעוניינים להקים אחווה, לשזור לה קהילה אחראית, חיובית יותר. מסה אנושית שונה ומגוונת, מחולקת, מגודרת, אבל קשורה זו לזו, דואגת זו לזו. אח לאח, אחות לאחות. לא לשבור את כל מחיצות השוני, חילוקי הדעות וחוסר ההבנה, אלא שמתחת להכל, בדברים החשובים באמת לגשר על אותם דברים ולפעול אחד למען השני ויחדיו למען כולם.

המילה "אכפתיות" צצה לה, אבל מתלווה אליה צילו של דבר נוסף. קול אחד מזכיר שאכפתיות היא חרב פיפיות ולכן אינה מייצגת נאמנה את הכוונה המדוברת.

קול אחר עונה שחייבת להיות מילה אחרת, קרובה יותר. משהו ארכאי, אולי, פחות שגור. משהו שאבד, יתכן, או דהה עם שינויי הזמן. מעין ערבות הדדית שכזו.

כך, כמעט בבת אחת, מסתיימת לה טווית הרשת, האותיות מפסיקות להתרוצץ אנה ואנה ועל גבי כל אותן מילים וכוונות עולה ייצוג אחד המגבש את הדיון כולו.

ובכן, אם באחד אנו מתכוונים למעשה לחמישה.

המסר, אם תרצו...