FANDOM


קצה צעירה מתל-אביב, היא אחת מן הפריקים מככר דיזנגוף. נשקלה, לזמן קצר ביותר, כאפשרות לשומרת של פרדס חיים על-ידי החבר'ה אך בסופו של דבר הוחלט שלא לממש אפשרות זו.

היא היתה הקצה הראשון שפגש אייקס כאשר שיצא לראשונה מבית רוזנברג אחרי שהתעורר שם.