FANDOM


אין דבר כזה.

קסם חשמל הוא דבר והיפוכו במידה מסוימת. ידוע כי חשמל הוא תופעה פיסיקלית, קרי כח הפועל לפי החוקים של העולם הזה, ועל כן אינו יכול להתממשק לפי החוקים של העולם האחר.

יש לפחות קצה אחד שטוען שלל טענות שרובן בוודאי שגויות לגבי קסם חשמל כביכול.