FANDOM


זהו כינוי, השגור בפי מספר קצוות ובפי החבר'ה, שמתאר מאבק כוחות אדיר מימדים שמתרחש בכמה וכמה רמות קיום. נראה כי הכוחות המניעים אותו מגיעים מן העולם האחר ומכונים "שחקנים במשחק". כוחות אלה פועלים בתוך העולם הזה בדרך כלל באמצעות סוכנים, עד כמה שידוע לחבר'ה. ההנחה היא כי אותם "כוחות" הם בעצם ישויות המכונות אורגים.


עיין ערך המשחק המלכותי של אור

All items (15)