FANDOM


קושי הוא שם כללי למצב שקצה נמצא בו, או שלא. ככזה, היותך תחת קושי היא עובדה בינארית: או שאתה תחת קושי, או שלא. במידה וכן, יש לכך מספר השלכות רלוונטיות לענייננו.

קצה ימצא עצמו תחת קושי כאשר אחד מהתנאים המספיקים הבאים מתרחש. גם אם יותר מאחד נכון, אי אפשר להיות תחת יותר או פחות קושי.

  1. כאשר קצה סובל מפציעה קלה או חמור מזה
  2. אם הקצה הוא בעל עוצמת אור 6 ומעלה, וגם הוא נמצא במקום
  3. כאשר הקצה מתחזק קסם כלשהו

כאשר קצה מוצא עצמו תחת קושי, הוא לא יכול לתחזק קסמים נוספים (פירושו של דבר שקצה יכול לתחזק קסם אחד בכל זמן נתון).

בנוסף, היותו תחת קושי מקשה על הטלת קסמים נוספים, ומהווה משקל קל עבור הקצה. פירושו של דבר שהוספת משקל קל נוסף, תדרוש הטלת קסם משמעותי, קרי, שתי חמישיות.