FANDOM


בכתביו, אריסטו האמין שכל דבר בעולמנו מורכב מחומר וצורה. החומר הוא הבסיס, הקובע את תכונותיו הפיזיות של הדבר, בעוד שהצורה מעצבת את החומר, נותנת לו שימוש, מטרה, קובעת את יחסי הגומלין בינו לבין דברים אחרים

כתביו של אריסטו היו בעלי השפעה עצומה על החשיבה הימיביניימית ועל הכנסייה, ומכאן, על גוף המחקר הקסום המוקדם ביותר שיש לנו גישה אליו. ניסוח נתפס לאור גישה זו כהקניית צורה לחומר קסום.