FANDOM


עזרה מתרחשת לרוב קצת לפני הטלת קסמים, או בזמן טקסים קסומים. בפעולת העזרה, קצה אחד מוציא קובייה אחת (או יותר) מהמטען שלו, ושם אותה על השולחן מול קצה אחר. זה יכול להשתמש בקובייה (או קוביות) בזמן הטלת הקסם או ביצוע הטקס. לאחר הטלת הקוביות הקוביה מוחזרת לבעליה. הקובייה (או קוביות) לא יכולה להיכנס למטען של מי שאינו בעליה.

קצה שעוזר בצורה זו לקצה אחר, לרוב לא נמצא בסכנה משום שהוא לא חוצה את הגבול לעולם האחר כדי למשוך כוח קסם נוסף. עם זאת, עזרה חושפת אותו לסכנות אחרות. הסכנה המיידית ביותר היא בעילת הקוביה שלו. עבור הקצה שמקבל עזרה, פעולת הבעילה פשוטה ביותר, שכן הקובייה כבר בידיו. פעולה זו לרוב גורמת למוות אצל הנבעל.