FANDOM


זהו אינו סיכום רגיל, שכן כל ניסיון לנרטיב מילולי בהכרח ייצור אצל הקורא מצב נפשי מוטעה ושונה מהמצב שבו מצא עצמו סקצ', אחרי שעבר דרך הסדק בחדר האפור שבנה הראלד עבור הפרופסור.

המעבר בסדק פיזר את אורו של סקצ' בלוקוס השני. תחילת התיאור היא תחילת הפעולות של סקצ' בלוקוס הזה; אין לדעת כמה זמן עבר מהרגע שהתפזר ועד שהתחיל לפעול, אם זמן בכלל עובר בלוקוס השני כפי שאנחנו מבינים אותו.

****

סקצ' יוצר שלושה מישורים אינסופיים, הנחתכים שלושתם בנקודה אותה הוא מכנה נקודת האפס. על שלושת המישורים הוא מייצר קוביה. מרכז הקוביה נמצא בנקודת האפס. סקצ' נמצא באמצע הקוביה.

****

הקוביה בצבע אפור. סקצ' קובע חוק, שאם קירות הקוביה נוגעים באור, צבעם ישתנה לצהוב. צבע הקירות משתנה כולו לצהוב. סקצ' מוקף באור אינסופי. לא אור ספציפי של מישהו ספציפי, אלא רק אור.

בעזרת מניפולצית אור סקצ' יכול לייצר באור ריכוז של אור, להפוך חלק ממנו לאור מרוכז, או פחות מרוכז. צפוץ יותר, או מפוזר יותר. הצפיפות והפיזור הם מסביב לנקודת שיווי המשקל - התחושה של האור שסקצ' מרגיש כשהוא לא מתערב בו.

****

קצוות ללא עוגן מתמוגגים אל תוך הלוקוס השני

****

סקצ' מייצר לקוביה דחף. הקוביה זזה. הוא רוצה שהקוביה תעצור, חושב עליה עוצרת, והיא לא עוצרת. מייצר לקוביה דחף נגדי, והקוביה עוצרת.

היכן הסדק שדרכו סקצ' נכנס ללוקוס?

****

הקוביה אפורה שוב. האור עובר דרך סקצ'. סקצ' מחליט לברור ממנו את האור של אוולין. מתחיל לברור את האור, והפעולה הזו מפרידה את האור לגוונים ספציפיים של אור. מופיע שליח. סקצ' עוצר את הפעולה שלו.

****

סקצ' מנתק את עוגן האור שלו מהמעיל הישן שלו, ומעגן עצמו לשליח. הוא זז לעמוד על השליח - ושניהם נמצאים באותה נקודה בחלל. למרות זאת, הוא לא נמצא בנוכחות של השליח, וזה לא נמצא בנוכחות שלו. אין להם נוכחות כאן בכלל. הוא מתרחק מהשליח. בינו לבין השליח נוצר נתיב אור.

סקצ' שואל את השליח אם יש גבול, והשליח עונה שיש גבול בין לוקוס אחד לאחר.

****

האם סקצ' נמצא בכל מקום? הכול נמצא בכל מקום.

האור של סקצ' מחובר לאורות של כל השאר. אדם רוזנברג נמצא בלוקוס הראשון. האם הפרופסור בלוקוס הראשון? לא. הוא לא נמצא בלוקוס הראשון, אבל אדם כן... אז, האורות שלהם יכולים לנשוק זה לזה. האורות שלהם נושקים זה לזה. נוצר ביניהם קשר.

האם סקצ' רוצה להחליף את האור של אדם, וכך לחזור ללוקוס הראשון? לא. האם סקצ' רוצה לקחת לעצמו את העוגן של אדם על בית רוזנברג, וכך לחוות את הגוף של עצמו, וכך לחזור לתוך הגוף של עצמו? לא.

****

נקודת הנשיקה בין האורות היא על הגבול. אבל את הגבול עצמו לא חווים. סקצ' הופך את אדם לעוגן אור שלו. כעת יש נתיב אור בינו לבין אדם, ואין נתיב אור בינו לבין השליח.

איך אייקס תרגם מראות וקולות עבור הפרופסור? האם אדם יכול לתרגם מראות וקולות באותה צורה עבור סקצ'? כנראה שכן; למה לא?

****

הפרופסור נמצא בלוקוס השלישי. סקצ' נושק לו. סקצ' מושך את האור של הפרופסור אליו והופך את עצמו לעוגן אור של הפרופסור