FANDOM


כפי שסופר במקומות אחרים:

הקיום פשוט היה. קבוע, לא משתנה; באיזון מופתי.

באיזו נקודה, זה קרה. איזו נקודה? אין משמעות לזמן או למיקום בתוך האינסוף. אז מה קרה אתה שואל? אה, זו שאלה טובה, לא היה שם מישהו שידע לתאר את זה. נאמר שזה היה מעין שיהוק...

במקום ללא גבולות, במרחב אינסופי, באיזון המושלם לשיהוק כה קטן, כה עצום, היתה משמעות; בהיעדר צופים שיוכלו לתת מילים לתיאור (שלא לומר להגדיר מילים) וללא יכולת להגדיר תנועה באינסוף נטול מימדים אחיד, קשה להסביר את המשמעות. אבל אם נשתמש בכלי דרמתי אפשר לומר שהשיהוק יצר גל...

האנשים התהוו על גב הגל; חלקם במעלה הגל וחלקם במורדו. הם הבחינו בייחודם במרחב האינסופי, הם היו מוגדרים בפני עצמם בעוד הקיום בו "התרחשו" נותר חסר גבולות וממוקד. מתוך כך ודי מיידית, תוך מספר עידנים, נגהה על האנשים ההבנה שהקיום האינסופי שואף לחזור לאיזון המוחלט. כיוון שהם היוו חלק מהחומר האינסופי, הדרך, או לפחות כלשהי דרך לעגן את הקיום שלהם במרחב האינסופי היתה יצירה; מופת ייחודי בתוך האינסוף נטול הגבולות והחוקים, כה מבוסס ומוחלט שעצם קיומו הוא איזון מוחלט העומד בסתירה שוות עוצמה לצורך הקיומי של האינסוף להתאזן.

המציאות שלנו היא התוצאה.

ליוצרים שלה יש ביטוי ממשי בכל חלקיה ויש האומרים שאפילו ישנם מקומות שהם ביטוי ישיר של חלקם. מעין חלקת אלוהים קטנה משלהם אם תרצה.

בכל מקרה, אנחנו יכולים להתדיין ארוכות כיצד הונחו היסודות ועל ידי מי בדיוק מהאנשים אבל על העובדה היסודית שהמציאות קיימת, או לפחות מתרחשת אנו מסכימים. חשוב לי להדגיש שהמציאות שלנו מתרחשת כיוון שהתממשותה אינה מעבר לסכנה קיומית.

הבן, האנשים אמנם קורצו מאותו החומר אך הם "קרו" מפרספקטיבות שונות. זוכר את הגל? אז כאמור, חלקם התהוו במעלה הגל וחלקם במורדו. עבור כל אחת מהקבוצות, ליצירה יש משמעות אחרת. זה היסוד לקרע בינהם. הם משתמשים באותה השפה, באותם החוקים אך הם רואים את הקיום מצדדיה השונים של אותה המטבע, אם נמשיך להשתמש במטבעות לשון.

זה הבסיס לסכנה של הקיום שלנו.

בתוך חוקי היצירה בה אנו מצויים, יש מקום לעליות ולמורדות, אור וחושך, בנייה עבור אחד והרס עבור השני. יצירה של השני והריסתה על ידי הראשון. ברור לשני הצדדים שעליהם לפעול בתוך חוקי היצירה על מנת שתשמר ותעמוד כנגד האינסוף אך אין חוק שמגדיר שפרספקטיבה של האחד עדיפה על השני. מציאות המבוססת על תורת המעלה עמידה באותה המידה כמציאות המבוססת על תורת המורד. ההבדל היחיד הוא עבורנו. ברואי המציאות הנוכחית שיהרסו עת תיווצר האלטרנטיבה.

מה יש בידנו לעשות בנוגע לכך? לחכמים שונים תשובות שונות, בטוח לומר שניתנה לנו האפשרות ללמוד עוד הקיום. החוקים של מקומנו אפילו כוללים כלים שבאמצעותם מתאפשר לנו לקחת חלק ביצירה ועל ידי כך לשמר את חוסנה.

באותה המידה, סוכני "הצד השני" משתמשים באותם הכלים להביא לשינויים במציאות ודרכם לקדם את מטרות פטרוניהם. אולי שימוש באור שלהם משמיד את יצירות החושך שלנו אך מבחינתם ואפילו מבחינת הבריאה עצמה – זו יצירה. ההבדל הוא רק בפרספקטיבה שלנו ובמידה רבה, משנה רק לנו.

הבן, ליוצרינו אמנם אכפת אך קיום היצירה עצמה חשוב לאין ערוך מאשר קיום המציאות שלנו ולכן הפקידו בידנו את סודות המציאות על מנת שנוכל לשמור עליה עת הם נאבקים "[[|אחר|באחר]]", סוכנו של האינסוף.