FANDOM


Sadie

קצה בעלת עבר מיסתורי משהו, שהגיעה לתל-אביב זמן קצר אחרי שנת התבערה. שמועות קישרו אותה לקבוצות מיסטיות מהגליל, סחר בסמים עם מצרים, וכתות נוצריות של סוף העולם. הייתה מעורבת בהקמת "קידמה". נעלמה זמן קצר לפני המילניום.