FANDOM


לכל אדם יש אור, המאיר מתוכו על הדברים החשובים לו. בין האדם לבין הדברים החשובים לו פרוסים כל הזכרונות, המעשים, הדברים והמקומות שקשורים עבורו לאותם דברים שחשובים לו. כך, האדם, האור, הדברים החשובים לו, והעולם הפרוס ביניהם, הם יחידה אחת מוארת.

את הדברים החשובים לאדם אנחנו מכנים עוגנים. מכלול הזכרונות, המעשים, הדברים והמקומות הפרוסים בעולם בינו לבין הדבר החשוב לו ומוארים על-ידו ועבורו, מכונים נתיב האור.

מתוך כל אדם יוצא נתיב אור אחד לכל עוגן בחייו. יש אנשים ממוקדים, שלהם נתיב אור אחד לעוגן אחד. יש כאלו שלהם מספר נתיבי אור. כמו לאור, גם לנתיב אור יש עוצמה. סך עוצמת נתיבי האור שווה לעוצמת האור.

עוצמת האור של אדם גוברת עם השנים, כאשר הוא יותר ויותר מחובר לעולם, אבל נתיבים יכולים להתעמעם ולהיעלם. עוגנים שהיו בעבר מרכז חייו של אדם הופכים לשוליים ולא חשובים. דברים נהרסים ומוחלפים באחרים. רעיונות שהיו חשובים לאדם בנעוריו גדלים ומתמצקים עם הגיל. אנשים חשובים מתחלפים באנשים חשובים אחרים. עוצמתם של נתיבי אור יכולה לגדול או לקטון עם הזמן, בתגובה למעשיו של האדם.

קצוות יכולים לראות את האור המאיר מתוך אנשים, ולהסיק מהדברים שהוא מאיר מה נמצא בנתיב האור של אותם אנשים ומה לא. הם יכולים לעקוב אחר נתיב האור לקצה השני שלו, לעוגן המחובר לאדם שאחרי אורו הם עוקבים. קצוות יכולים להשתמש בנתיבי אור כדי למשוך מקצוות אחרים כוח קסם. החיבור לעולם הוא חשוב, אך גם מסוכן, עבור קצוות.

החלשת אורו של אדם לא מחלישה את נתיבי האור שלו - הם פשוט מוארים פחות. כאשר העמעום עובר ועוצמת האור חוזרת, הם מוארים באותה עוצמה כמו בעבר. עם זאת, קצוות שאורם לא מאיר נתיב אור מסוים יכולים לחתוך אותו, צעד בלתי הפיך שמשחרר כוח קסם רב לעולם הזה. בנוסף, קצוות יכולים לחתוך נתיב אור שקצה אחר משתמש בו כדי למשוך כוח קסם מהם. עם זאת, שתי הפעולות הללו וולנטריות. אף אחד לא יכול להכריח אותך לחתוך נתיבי אור.