FANDOM


קצה, שככל הנראה פעל לאחרונה בעיקר ביפו. היה חלק מקבוצת עבודה שחורה, יחד עם יער ישראל ומתן צדקה. הוא יועד על-ידי אלתרמן להפוך לשומר הבא של פרדס חיים, אחרי אוד מצל מאש, אך במקום זאת הוא נהרג כאשר אלתרמן כשל בביצוע המשיכה שנדרשה כדי לממש את הדבר.