FANDOM


1160778-18

חייל מן השורה, שהתגייס לצה"ל ב-1989, שירת כמש"ק תצפיות ואח"כ כקמ"ן. לאחר שהשיג קל"ב למרות התנגדות מפקדיו, אחרי שינוי תנאי השירות שלו, קיבל הצבה נקמנית וטיפוסית ונשלח לגווע בפיקוד על יחידת החקר הפסיכולוגי המתקדם של צה"ל, שהייתה בזמנו מורכבת מארבעה אנשים: הוא, נגד ועוד שתי פקידות. הוא ושמעון נהרגו במהלך מאורעות שנת התבערה.