FANDOM


איזופוס המשיל משל
על עורב, שועל ופרוסת גבינה:
העורב מצא פרוסת גבינה
ועלה על עץ גבוה כדי לאכול אותה.
שועל שעבר בסביבה רצה את הגבינה.
הוא החמיא לעורב עד שזה פתח את פיו
והגבינה נפלה מטה.

גוטהולד אפרים לסינג המשיל משל
על עורב, שועל, חתולים, שכנה, נגן ופיסת בשר מורעל:
גנן ניסה להרעיל את חתולי השכנה
בעזרת פיסת בשר מורעל.
העורב סחב את פיסת הבשר
ועלה על עץ גבוה כדי לאכול אותה
שועל שעבר בסביבה רצה את הבשר.
הוא החמיא לעורב עד שזה פתח את פיו
והבשר נפל מטה. הפעם השועל מת;

ויתכן כי ישנם גם
העורב החכם, כלבי-ציד, שכנע, רשע אחד ופיסת בשר מורעל:
רשע אחד ניסה להרעיל את כלבי-הציד של השכנה
בעזרת פיסת בשר מורעל.
כלבי-הציד רצו לאכול את הבשר,
אך העורב החכם סחב אותו משם
והציל אותם ממוות;