FANDOM


משיכה היא פעולה שבה קצה מושך כוח קסם דרך עצמו, מהעולם האחר לעולם הזה. משיכה מאפשרת לקצה להוסיף חמישייה שלמה לפעולת הטלת קסם.

משיכה גורמת לעמעום האור של הקצה ולצבירת בישין.

ישנה דרך למשיכה עקיפה, שמונעת מהקצה לצבור בישין. דרך זו של משיכה דורשת ממנו לאתר עוגן של נתיב אור של קצה מוכר לו, ז"א שראה את האור שלו מאיר בעבר על נתיב האור הזה. במקום למשוך כוח קסם דרך עצמו, הקצה מחבר עצמו לעוגן, ומתייחס לקצה האחר בתור גבול, במקום לעצמו. מכיוון שהקצה המושך מעוגן בעולם הזה, הוא לא בסכנה של צבירת בישין. עם זאת, מכיוון שהוא מנצל את האור של קצה אחר, האור שלו מתעמעם. המשיכה העקיפה הזו גורמת לקצה האחר לעמעום ולצבירת בישין משום שהוא נדחף לעולם האחר. הקצה יכול להימנע מכך בכך שיחתוך את נתיב האור. כמו משיכה ישירה, משיכה עקיפה מניבה לקצה המושך חמישייה שלמה לפעולת הטלת הקסם.