FANDOM


שתי חמישיות.


מניין יכול להיות שם של טקס קסום. עשרה קצוות צריכים לתת עשרה סודות לאחד מהם, שמעביר כוח קסם לתוך לוגוס המורכב משורשי העצים של בית העלמין בהרצליה. קצה שיעמוד במרכז הלוגוס יהפוך להיות שומר הפרדס. לא ידוע מי הכין את הלוגוס, אך ייתכן וזה קשור לפריצת הכניסה האחורית לפרדס, הנמצאת גם היא בבית העלמין.


ראה גם: מניין(סשן)