FANDOM


Fingerprintsmag

לאחר שהתעורר בבית רוזנברג, החל אייקס באיסוף ראיות אודות הנעשה בבית דרך ממצאים פיזיים כגון חפצים ומיקומם, ניירות ומסמכים, דפוסי אבק וטביעות אצבעות.

התרחשויות עריכה

לאחר זמן מה שך איסוף ראיות כאמור ובדיקת חלקי הבית, עזב אייקס את המקום וכאשר חזר מאוחר יותר באותו ערב - גילה את גופת הפרופסור במבואה כאשר בחזהו נעוץ סכין הצור. לאחר טיפול בסיסי בגופה, אייקס המשיך ללקט ראיות נוספות מן הגופה ושאר הבית.

מאוחר יותר התגלה, כי על חזהו של אייקס קיימת צלקת קטנה במיקום זהה למקום בו נדקר הפרופסור, שתיהן תואמות לגודל הלהב של סכין הצור. בהמשך, כאשר ניסה רומן לרצוח את ברק הוא צייר סימן בצבע על חזהו של ברק, שוב באותו מקום בדיוק. ההנחה היא כי מדובר בטקס כלשהו של קורבן אדם

ממצאים עריכה

נמצא, כי בעבר הקרוב פקדו את הבית ארבעה אנשים שסומנו בתחילה באותיות א'-ד', על-פי טביעות אצבעותיהם:

אדם א' עריכה

טביעות אצבעות שהופיעו ברוב חלקי הבית ונמצאו שם מזה זמן מה. התגלה כי זהו הפרופסור.

אדם ב' עריכה

זהותו לא וודאית, אם כי לפי מאפייני הטביעות ההנחה היא כי אלו טביעות אצבעותיה של הלנה, אשר עבדה רבות עם הפרופסור והתארחה בביתו.

אדם ג' עריכה

זהו רוצחו של הפרוספור, והטביעות שהשאיר חדשות יחסית. התגלה כי זהו מרקוביץ'.

אדם ד' עריכה

התגלה כי זהו רומן, טביעות אצבעותיו חדשות יחסית בבית.