FANDOM


Gameboard

זהו ייצוג סכמטי של לוח המשחק המלכותי של אור שנמצא על השולחן במבואת בית רוזנברג. מטרתו היא לרכז את הפרטים שידועים לחבר'ה אודות המשבצות בלוח. לצורך כך, סומנו הטורים והשורות בייצוג זה באותיות לטיניות ומספרים, בהתאמה.

משמעות המשבצות עריכה

ברשימה זו יפורט מה מייצגת כל משבצת, ככל שידוע לחבר'ה.

רוזטות עריכה

חמישיות עריכה

סוגי משבצות העל לוח עריכה

  • ידוע כי יש חמישה פרחי רוזטה. הנחת העבודה היא כי הם מייצגים מקומות וכן מהלכים במשחק.
  • ידוע גם כי יש חמש חמישיות אשר מייצגות נקודות כח, או אתרים, בתל-אביב שמאפשרים לשולט עליהם גם שליטה על העיר.
  • נראה כי משבצות שחורות הו משבצות אליהן "נזרק" כלי של שחקן שנדחק החוצה ממשבצת אחרת.

מאפיינים עריכה

לוח המשחק מהווה ייצוג קסום הכולל מקומות, אתרים בתל אביב, מהלכי המשחק ושחקנים במשחק. כאשר שחקנים של המשחק מבצעים מהלכים, הכלים המייצגים אותם זזים אל המשבצות המתאימות.

נראה כי, לעת עתה, רק חברי החייל הזהוב יכולים לראות את הלוח. כמו כן, הלוח מציג תופעה שעל פניה נראית בלתי-אפשרית: קסם ידיעה. על-פי כל הידוע לקצוות הדבר אמור להיות בלתי אפשרי, אך הוסבר לחבר'ה כי כדי לייצר את ההשפעה המתוארת, נעשה שימוש בחוטים של האריג העומד בבסיס המציאות עצמה. כלומר, כאשר נמשך חוט מקצהו האחד - הרי שמיד יימשך גם קצהו האחר. כך יכול הלוח לייצג מאורעות שקורים במקומות אחרים מבלי להיות מקושר אליהם בדרכים קסומות מוכרות.

תנועה של כלים על לוח המשחק עריכה

הכלי של הצל זז כל הזמן, וזז רק על משבצות שחורות מלבד כאשר הפרופסור הציב אותו במשבצת אחרת, בכוונה.

הכלי של המלכה זז כאשר סוכניה עשו מהלכים מתאימים שאפשרו לה לזוז. לדוגמה, המלכה הצליחה להיכנס לבית כאשר פטל הורידה את המבול על העיר, ומחקה את הגבולות של המקום. הכלי שלה נכנס לרוזטה של הפרדס רק כאשר חוטב העצים נכנס אליו. יוצא דופן היה ההשתלטות שלה על שלושת הענקים, כאשר היא זזה לשם משום שהפרופסור הזיז אותה לשם להילחם בשור.

הכלי של השור עמד בעבר על משבצות שחורות, כאשר הזיזו אותו מאתרים שהשתלט עליהם. הוא השתלט על אתרים בעזרת קורבנות: הקורבן של דגיגון איפשר לו להשתלט על המגדלור הישן. הקורבן של תל-אביב איפשר לו להשתלט על כיכר המדינה.

הכלי של החרב זז ממקום למקום בעקבות מעשי קסם גדולים.

הכלי של החייל הזהוב זז כאשר החבר'ה עושים מהלכים מתאימים. עובר לפרחי רוזטה כאשר הם נכנסו למקומות מתאימים לאותם פרחים. עבר לחמישיות כאשר החבר'ה השתלטו עליהן והשתמשו בהן.