FANDOM


גרסה עתיקה של Shuffleboard. במשחק כדור-גן, שתי קבוצות, בדרך כלל הקבוצה האדומה והקבוצה השחורה, זורקות כדורים בצבעי הקבוצה לעבר לוח המשחק, שהוא בדרך כלל דשא גזום בצבעים שונים אך יכול להיות גם מרוצף.

לכל ריבוע במשחק ערך מספרי, הנע בין 1 ל-5, וצבע של אחת משתי הקבוצות. קבוצה מקבלת ניקוד לפי ריבועים בצבעי הקבוצה היריבה שעליהם יש לה רוב של כדורים. כל קבוצה בתורה יכולה לזרוק כדורים, עד שכדור שנזרק בידי שחקן מן הקבוצה לא פוגע בכדור של הקבוצה היריבה. אם כדור פוגע בכדור מאותה הקבוצה, הכדור שנפגע יוצא מהמשחק. הקבוצה הראשונה שסך נקודותיה הוא 31, מנצחת.