FANDOM


במילה יצירה אפשר להתייחס לכמה דברים:

  • היצירה, להבדיל מהמציאות, הכוונה לכלל חמשת הלוקי. משתמשים במונח יצירה כדי להבחין מהמונח הרב-משמעי, בריאה, וכדי לציין שמתייחסים לכלל הלוקי שנוצרו (או חולקו), ולא רק ללוקוס הראשון. יש לשים לב, כי מובן זה של המילה מובחן מן האחרים בעזרת ה' הידיעה. כלומר שכאשר מדברים על "ה-יצירה", קיימת רק אחת כזו וברור על איזו יצירה מדובר.
  • יצירה הנוצרת בקסם, בעזרת ארבע חמישיות

ראה גם: בריאה