FANDOM


קשה להגדיר, אבל במובן הרחב, חפץ קסום הוא אובייקט המשרה שדה קסם ויכול לגרום לתוצאות קסומות בלי לדרוש השקעת אנרגיה קסומה נוספת (למרות שישנם חפצי קסם שדווקא כן דורשים השקעת אנרגיה נוספת).

כפי שניתן לראות מהגדרה רחבה זו, יש מגוון מאוד רחב של דברים שניתן לכנות חפצים קסומים, אם כי השימוש הנפוץ במונח מתייחס לחפצים ספציפיים, כלים נוחים להפעלה, שקצוות משתמשים בהם כדי לייצר השפעות קסומות ידועות מראש. אבל, למשל, גם בניין בן 5 קומות המשרה שדה קסם סביבו ובתוכו, הוא למעשה חפץ קסום, לפי ההגדרה הרחבה.

כמו מקומות, חפצי קסם לפעמים נוצרים ספונטנית, כתוצאה מפעולתו של קסם רב עוצמה. עם זאת, הם בדרך כלל נוצרים בכוונה תחילה על-ידי קצוות. כמו יצורי קסם, חפצי קסם שנוצרו בדרך זו, מתוכננים ומנוסחים ומממשים את רצונו של הקצה בעולם.

חשוב להבהיר את ההבדל בין פעולה של חפץ קסום, שהיא השפעה קסומה שהחפץ מייצר כאשר משתמשים בו, ובין שדה הקסם שהוא משרה סביבו, פועל יוצא של כך שהוא חפץ קסום. יש מתאם חיובי מסוים בין עוצמתו של החפץ, קרי חוזקה של ההשפעה שהוא מסוגל לייצר, ובין היקפו ועוצמתו של שדה הקסם שהוא משרה סביבו.

מכיוון שתכונותיו של כל חפץ קסום תלויות בקסם ובקצה שיצר אותו, מיותר ולא פרקטי לעשות רשימה של "תכונות" של חפצי קסם, ונראה שאין גבול לחפצי הקסם שניתן לייצר (אם כי, כמובן, גם חפצי קסם לא יכולים לספק לקצה ידיעה).

נקודה למחשבה עריכה

מעבר לאמור -- ובעוד שמדובר שם בעיקר על טקסים קסומים וחפצים הנדרשים לשם כך --ייתכן, כי ישנו מידע רלוונטי ליצירת חפצים קסומים במסגרת התחום המכונה אלכימיה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.