FANDOM


יש שיכנו מספר זה בכינוי: היחס הקוסמי.

חמש הוא מספר ראשוני, שלם וחיובי. נראה כי למספר זה חשיבות רבה עד מאוד כמעט בכל נדבכי היצירה וכי הוא מנחה חוקים רבים ועומד בבסיסן של תופעות רבות.

תצפיות והשערות עריכה

להלן מספר מקרים בהם נתקלו החבר'ה בהם משוער כי ניתן לראות את המספר כיסוד לתופעות מן העולם הזה, ובאופן מסוים אולי גם מן העולם האחר:

  • במהלך ביקורם בתחתעית, שיערו המבקרים כי כדי להעלות אלמנטים מסויימים ללוקוס גבוהה יותר יש צורך בחיבור של חמש התממשויות של אותו אלמנט כדי שבעת העליה, יתאחדו לכדי יחידה אחת מאותו אלמנט שתתקיים בלוקוס היעד.
  • ידוע, שכאשר מושכים כוח קסם מן העולם האחר, מתקבלות חמש "יחידות" כח קסם. אייקס שיער, כי הסיבה לכך היא מקרה הפוך של אותו יחס קוסמי של חמישיות. כלומר, שהכח הנמשך מלוקוס עליון מתפצל לחמש יחידות כח קסם כאשר הוא נכנס לתוך העולם הזה.
  • בעבר, ראו החבר'ה כי ניתן ליצור סוד צל מחמישה בישין. אנו מניחים שסוד הוא "משהו" מן העולם האחר, ולפיכך גם מלוקוס גבוהה יותר. נראה, שוב, כי יש צורך לחבר חמש יחידות של אלמנט מסויים (כשף?) כדי ליצור אלמנט מלוקוס גבוהה יותר.
  • על גבי לוח המשחק של אור, ישנן חמש רוזטות, וחמש חמישיות.
  • משוער כי ישנם חמישה שחקנים במשחק.
  • יד האדם היא הכלי המאפיין של היצור היחיד מן העולם הזה שהוא בעל רצון, הכלי בו הוא מוציא את רצונו זה מן הכח אל הפועל. היא תוארה כ"חמישיה של אצבעות". האם מספרן זה מקרי?