FANDOM


קצה מזרח אירופאי שהגיע לישראל ותל אביב כדי לחפש מקום, ושמועות אומרות שמצא אותו. לפי השמועות השתקע בתחתעית סביב זמן מלחמת העולם השניה.

שמועות אומרות שתנינים מתחת לתל אביב הם אגדה אורבנית שהחלה בגלל הטעם שלו בקסם.

אדם נתקל בשם לראשונה כאשר אימא הציגה אותו כקצה שהחתימה שלו ידועה בתנינים, וכחשוד פוטנציאלי להיות אחד משני הקצוות שאדם ראה בזמן המתקפה על בית השאנטי.