FANDOM


OtherWorld

זהו כינוי, השגור בפי קצוות, המתאר חלק מן הקיום שאותו לא ניתן לגמרי להבין או לתאר, אך ניתן לומר כי מדובר על רמת קיום הנמצאת מעבר לעולם הפיזי אותו תופשים בני אדם בחושיהים האנושיים. ממשק עם העולם האחר הוא אחד הגורמים המבדילים קצוות מאנשים מן השורה.

כמו כן, אומרים הקצוות כי העולם האחר הוא המקום ממנו מבצעים משיכה של כוח קסם, וכי הגבול בינו לבין העולם הזה הוא זה שעליו הם נמצאים, זה שהם קצותיו.

תפיסות מתקדמות עריכה

למעשה, ידוע כעת כי העולם האחר הינו כינוי כוללני עד מאוד, וכי הוא פונה לכל רמות הקיום שאינן נמצאות בתוך העולם הזה. את כל אחת מרמות הקיום הללו מכנים בשם לוקוס, כאשר העולם הזה הינו אחד מהם. בנוסף, גם אותו מקום ממנו מושכים הקצוות כוח קסם הוא לוקוס מסויים.

העולם האחר אם כן, הוא כינוי על דרך השלילה לכל מה שאינו נמצא בעולם הזה.

זה גם כינוי ספציפי למקום ממנו נמשך כוח קסם, מה שהופך את זה לכינוי לכאורה עבור הלוקוס השני.


ראה ערך: לוקוס