FANDOM


הארצות המוארות הן אחד המקומות הידועים והגדולים ביותר בנמצא. ייתכן והן המקום העתיק ביותר שעדיין קיים. שולטת בהן המלכה, והן ההשראה לסיפורי פיות רבים.

המלכה ידועה בכך שהיא חוטפת ילדים, אמנים, נביאים, משוררים, וחולמים לארצות המוארות. ייתכן שכך היא מאריכה את חייו של המקום. מן הילדים שנחטפו ומוצאים דרכם חזרה, יש שחוזרים עם סוד ירוק.