FANDOM


Stars in her Eyes

מדובר ביישות ספציפית מתוך קבוצה של יישויות המכונה אורגים. הפרופסור תיאר יישות זו כייצור בעל צורה הדומה לצורה של אישה, ולפיכך כינה אותה האורגת. כינוי נוסף שניתן לה היה הנערה עם הכוכבים בעיניים. גם כינוי זה נבע מתיאור של הפרופסור.

התקלויות עריכה

עד עתה, היו עדים החבר'ה לשתי פגישות עם האורגת:

  • בפרדס חיים, במהלך הדרך אל הפרדס, ראה אותה הפרופסור לזמן קצר. הוא ניסה לרדוף אחריה, אך כיוון שבזמנו שאר הנוכחים לא ידעו מי זו, במה מדובר, או למה הפרופסור רודף אחריה - אייקס עצר את הפרופסור, פן ייסטה יותר מדי מן הדרך ויאבד במקום.
  • במהלך סדרת נסיונות של סקצ', זכה הפרופסור להצצה ללוקוס אחר, מחוץ לגבולות החדר האפור בו היה כלוא, כאשר באותו זמן התמזג האור שלו עם האור של אותה אורגת.

השפעות עריכה

מעבר לאמור לעיל, לא ידוע מהי בדיוק האורגת, אך הפרופסור העלה מספר טענות לגביה:

  • היא עשוייה להיות קשורה באופן מסויים לבית רוזנברג, אולי בדומה לאופן בו קצה קשור לעוגן אור.
  • היא עשוייה להיות קשורה, באופן דומה לעיל, גם לפרופסור עצמו.
  • בדומה להשערות הכלליות לגבי שאר האורגים, יש לה אור, היא מסוגלת להאיר דברים וכן להשפיע באופן יסודי ביותר על המציאות, לפחות עבור העולם הזהלוקוס הראשון).