FANDOM


כאשר משהו אחד הוא שני דברים בו-זמנית.

אולי מקרה פרטי של פולימורפיזם.

המונח מוכר בעיקר לגבי דואליות גל-חלקיק.

כמו כן ובעת ובעונה אחת, משהו אחר.

יש הטוענים שמשהו יכול להתקיים בצורה דואלית ובעלת סתירה פנימית ובכל זאת להיות עקבי מספיק כדי להיות מוכל במציאות.