FANDOM


Alona Frankel

קצה מכובדה מירושלים, גברת מטודלה עוסקת בעיקר בייעוץ לניזוקים, בין אם ייעוץ רגשי או קסום, תלוי בלקוח.

שבתאי היבוסי הביא אותה עימו לטקס המניין שבו מינו את נעמה כרמי לשומרת הפרדס, שם כמעט וקרסה תחת המעמסה.


סוד: לבן