FANDOM


כפל משמעות

כשם עצם יכול לתאר תכונה של אור, מילה נרדפת או קרובה להבזק, נוגה, זוהר, אור חזק. יכול לתאר גם תופעת טבע אקלימית של פריקת מטען חשמלי הנקראת ככל הנראה על שם ההבזק המתלווה אליו.

ניתן לשימוש בהטיית פועל (להבריק) או שם תואר (מבריק), ולעיתים גם נגזרות אחרות (הברקה) של אותו השורש במשמעות דומה.

להטיות אלו גם כן כפל משמעות, וניתן להבינן על פי ההקשר בצורה פחות מוחשית ויותר מופשטת. לדוגמה, שימוש בהטיות אלו בהקשר אנושי בדרך כלל מכוון להצביע על בינה או סגולה שכלית יוצאת מן הכלל, בולטת.

לפיכך יש להסיק שברק כשם זכרי אנושי צריך להגזר במשמעות קרובה יותר לזה של התואר מבריק במובנו המופשט האנושי מאשר תכונה נראית לעין או תופעה פיסיקלית שטבעה חשמלי.