FANDOM


Athena
עובדת סוציאלית, חוקרת שכונות, ופעילה חברתית. הייתה חברה של יער ישראל וסייעה לעבודה שחורה בקשר עם אנשים מן השורה. אחרי שהחייל הזהוב הרסו את עבודה שחורה, נשארה תלושה לזמן מה.

ברק בן-סער ראה אותה נוסעת עם מטה אהרון המחודש, וייתכן שהיא עובדת איתם עכשיו.