FANDOM


Alexander

קצה תל אביבי, שגר צמוד לים. בזמן שנת התבערה עבד כמדריך פסיכומטרי, ויש אומרים היה מעורב בלפחות אחד מהטקסים. אחרי סיומה של שנת התבערה, הקים את "קידמה" יחד עם סיידי, אבל הקבוצה התפרקה אחרי כמה חודשים.

במשך כמה שנים אחר כך התעסק בעיר, בגבולותיה,. אומרים שבילה את המילניום בעיר אחרת.

בשנים האחרונות מתגורר באזור האוניברסיטה, שבה מדי פעם הוא מלמד שיעורים על היסטוריה מודרנית וסוציולוגיה.