FANDOM


כינוי לקבוצה או קבוצות של קצוות לא מעטים, שפעלו בתל-אביב בשנות השבעים והשמונים, וקיוו להביא לשינוי חיובי משמעותי בישראל באמצעות קסם. הזוג רוזנברג היו כאלו, וגם נעמה כרמי.

ההיפך המוחלט של אנוכיים.