FANDOM


Loom1

עד כמה שידוע לחבר'ה האורגים הם מושג מופשט שלא ניתן להסביר או להגדיר אותו, אך כדי לאפשר דיון כלשהו אודותיהם הגדירו אותם עד עתה כ"ישויות".

מקור השם עריכה

הביטוי "אורגים" הועלה לראשונה בפני סקצ' ואייקס על-ידי הלנה כאשר ביקרו השניים בפנס החושך, אם כי מדברים שאמר הפרופסור מאוחר יותר, נדמה היה שבאותו שלב כבר היה מודע לקיומם. שמם זה נגזר מאחת היכולות שמיוחסת להם - והיא השפעה ו/או יצירה של תנאים במציאות של העולם הזה, או הלוקוס הראשון. ניתן לכנות, או לתאר, את המרקם שמרכיב את המציאות הזו בשם "האריג" ולפיכך המשפיעים על מציאות זו הם אורגים. ניתן לומר, באופן ציורי, כי הם "אורגים את האריג שמרכיב את המציאות" שאנו חווים.

לשם ההבהרה, הביטוי אורגים הינו, בשלב זה, כינוי בלבד ולא בהכרח הגדרה מציאותית

קיום עריכה

נראה כי האורגים קיימים (שוב, "קיימים" זהו תיאור פשטני ולא מדוייק שנועד לאפשר דיון בנושא) בלוקוס גבוהה, ככל הנראה בלוקוס השלישי או הרביעי, בתלות כיצד מוגדרים הלוקי ובאיזו תיאוריה משתמשים להגדיר את סדרם.

מדבריו של הפרופסור עלה, כי הוא מבחין בין האורגים ומזהה ישות ספציפית אחת מביניהם אותה הוא מכנה האורגת. נראה שכינוי זה, מקורו בצורה הויזואלית אותה חווה הפרוספור כאשר נתקל בישות זו בעבר, והיא צורה של ילדה, או אישה.

השפעה עריכה

Loom2

נדמה כי ביכולת האורגים להשפיע על המציאות באופן יסודי ביותר וייתכן אף שעל-פני לוקי שונים. עד עתה, נראתה דוגמה אחת לכך כאשר הפרופסור, עת שהה בלוקוס השלישי, השתמש בכח כלשהו (קסם?) כדי לייצר קיר שחסם את המרתף בבית רוזנברג. נראה, כי כאשר עשה זאת, היה הפרופסור במצב בו הוא התמזג עם אורה של האורגת. בהנחה שאכן כך היה הדבר, ניתן לשער כי הכח אותו הפעיל היה דומה להשפעות אותן יכולים להפעיל האורגים. הדבר נתמך גם בכך שלאחר שהגיע הפרופסור אל הבית, נראה היה שאותו קיר שיצר היה שם מאז ומעולם.

מעבר לכך, לא ברור בדיוק אילו עוד השפעות יכולים האורגים לייצר, אך מדברי הפרופסור עולה, כי גם להם יש מערכת יחסים כלשהי עם מה שאנו מכנים אור. הם עשויים להטיל את אותו אור, בדומה אולי לעוגן עבור קצה של העולם הזה, על דברים אחרים בלוקי אחרים. למשל, הפרופסור טוען כי הוא עצמו מואר באור האורגת, או מהווה מעין "עוגן" שכזה עבורה, וכן כי ייתכן שחמשת הניצוצות שראה במישור אותו חווה עת עבר לוקוס, המייצגים את חברי החייל הזהוב, עשויים גם הם להיות "עוגנים" שכאלה עבור האורגת.